Privacyreglement

De fysiotherapeut houdt, om een behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van medische en administratieve gegevens in een patiëntendossier. In dit dossier staat privacygevoelige informatie. Deze informatie is geheim en onze praktijk moet voldoen aan wettelijke eisen en plichten om deze informatie geheim te houden. Dit zijn de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

Behalve deze wettelijke regels hebben wij binnen de praktijk ook de volgende afspraken:

  • Behalve de fysiotherapeut die behandelt, heeft ook een aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Deze personen zijn de waarnemers, andere fysiotherapeuten in onze praktijk, stagiaires en administratieve krachten.
  • Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. De fysiotherapeuten hebben dit bij hun beëindigen van de studie schriftelijk moeten ondertekenen. Stagiaires en medewerkers tekenen een geheimhoudingsverklaring bij indiensttreding.
  • De patiëntendossiers worden bewaard op de computer. De beveiliging van onze computers voldoet aan de NEN-norm voor informatiebeveiliging.
  • Papieren waarop privacygevoelige informatie staat, zoals een verwijzing worden op de praktijk bewaard in een afgesloten kast.

Bij het vernietigen van archief, data of producten maken wij gebruik van een erkend vernietigingsbedrijf dat voldoet aan internationale eisen om privacygevoelige informatie te mogen vernietigen.

Via de site van het NPCF kunt u onder meer brochures downloaden over WGBO, informatie en toestemming en de rechten m.b.t. inzage in het dossier.